Föreningen

Fadderverksamhet
Föreningens målsättning är att hjälpa de fattiga barnen genom att skaffa faddrar och sponsorer. Det ekonomiska stödet från dessa går främst till mat, kläder,  läkarvård och utbildning till barnen eller till nödvändiga reparationer och förbättringar på hemmen.
I föreningen har varje barnhem ett fadderombud, som har en regelbunden kontakt med hemmet.
 
Informationsarbetet i Sverige
Målsättningen är också att öka intresset för solidaritetsarbete och att öka intresset för Indiens folk och kultur.

Nästan varje år brukar några engagerade faddrar gå samman för att göra en gemensam resa till något av barnhemmen. Efter hemkomsten blir det naturligt, att de vid olika tillfällen väcker intresse genom att dela med sig av sina upplevelser av Indien, barnhemmet och mötet med fadderbarnet.

Pengarna går rätt och styrelsen jobbar helt ideellt 
Föreningen har nu avsagt sig Svensk Insamlingskontrolls 90-tusenkonto!
Vi anser att det inte längre är ekonomiskt försvarbart för en liten förening
(med mindre än 200 medlemmar) att betala de avgifter som krävsför 90-tusenkontot! 
Dessa avgifter blir 21 500 kr årligen. Till det kommer de administrativa kostnaderna för t.ex porto, hemsida, revision, trycksaker och bankavgifter. Alla dessa utgifter skall täckas av medlemsavgifterna som är 200 kr/år och person. Styrelsen jobbar helt ideellt.
 
Således tvingar ekonomiska skäl oss till att lämna Svensk insamlingskontroll.
Fadderbidragen skall gå till barnens behov!

Varje barnhem skickar regelbundet sin årsredovisning till föreningen för granskning.
Årligen besöks barnhemmen för att på plats kontrollera att pengarna går till avsedda ändamål samt att se hur barnen mår.

Ekonomi
  • Våra administrativa kostnader uppgår till 9 % av totala intäkter.
  • Det belopp som utbetalas för ändamålet, dvs till de barnhem vi stöder,
    uppgår till 91% av insamlade medel. 

Föreningens styrelse »
Här hittar du årsredovisningar,          verksamhetsberättelser samt            protokoll.